Duchowość Stowarzyszenia Cudownego Medalika
Numery 6-9 naszego Statutu
  • Osoby należące do Stowarzyszenia pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się do Jej dyspozycji.
  • Cechą charakteryzującą apostołów Maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim mającym potrzeby duchowe i materialne.
  • Osoby należące do Stowarzyszenia ożywia pokora, warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej do uświęcenia własnego i bliźnich.
Szerzej o naszej duchowości
  1. Członkowie Apostolatu Maryjnego uczą się w szkole Maryi. Pogłębiają swoją pobożność maryjną przez poznanie bogactwa prawd wiary dotyczących Najświętszej Maryi Panny oraz ich znaczenia w dziele naszego uświęcenia oraz apostolatu. Opierają oni swoją duchowość na często powtarzanym poświęceniu się Maryi i wyrażaniu gotowości oddania się do Jej dyspozycji.
  2. Cechą charakterystyczną Apostolatu Maryjnego ma być miłość braterska, której podstawą jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Miłość braterską okazywać się będzie w pełnieniu zadań apostolskich, w oddziaływaniu dobroczynnym, w służbie tym, którzy potrzebują pomocy. Miłość braterska wzbudzać będzie pragnienie udzielania dobra równoważnego z największą ofiarą własnego życia zgodnie z poleceniem Apostoła: my także winniśmy oddać życie za braci (l J 3, 16).
  3. Apostolat Maryjny ożywiać będzie pokora, jako warunek uzyskania wielkiej łaski Bożej w dokonywaniu dzieła uświęcenia własnego i braci. Zdobywać się ją będzie przez modlitwę, lekturę słowa Bożego i regularne korzystanie z sakramentu pojednania, oczyszczającym z miłości własnej.

Na podstawie wymienionych wyżej cech, charakteryzujących postawę członków Apostolatu Maryjnego, możemy mówić o naszej tożsamości. Możemy odpowiedzieć na pytanie: kim jesteśmy? Po czym się rozpoznajemy? Czym odróżniamy się od innych wspólnot? Analizując powyższe dane dotyczące duchowości członków Apostolatu Maryjnego można je sprowadzić do czterech cech: